AML

Od 1. 1. 2017 je účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).

 

 

odborným garantem kurzu je Dalibor Jurič

 

Tato novela:

 1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé, 
 2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
 3. požaduje do 30. 6. 2017 vypracování hodnocení rizik AML, 
 4. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB.
 5. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.

V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.

Nabízíme tři varianty spolupráce:

 1. Vytvoření SVZ – 25.000,- Kč + DPH

Současně proškolení zaměstnanců/spolupracovníků – 82,- Kč + DPH/osoba 

Možnost zvolit e-learning/prezenční kurz

Následná aktualizace + pravidelné proškolování

 1. Audit současného stavu SVZ – 2.000,- Kč + DPH/hodina

Úprava SVZ dle nových podmínek – 2.000,- Kč + DPH/hodina

Současně proškolení zaměstnanců/spolupracovníků – 82,- Kč + DPH/osoba

Možnost zvolit e-learning/prezenční kurz

Následná aktualizace + pravidelné proškolování

 1. Výkon činnosti compliance – cena dle rozsahu činností

 

Obsah činností v souvislosti s tvorbou Systému vnitřních zásad:

 • vytvoření systému vnitřních zásad (rozsah 25 A4 stran textu + obsah, titulní strana apod.);
 • vytvoření metodiky k systému vnitřních zásad obsahující běžné postupy s vysvětlením pro poradce (rozsah 8 A4 stran + obsah, titulní strana),
 • 3 přílohy k metodice podle typu klienta
  • Dotazník AML pro fyzické osoby;
  • Dotazník AML pro fyzické osoby, které jsou zastoupeny (zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo zmocněncem);
  • Dotazník AML pro právnické osoby;
 • Seznam AML ve formátu xls – obsahuje osoby, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce;
 • Pokyn k úpravě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle požadavků novely zákona AML;
 • Doporučení pro případnou úpravu ostatních používaných formulářů;
 • Doplnění systému vnitřních zásad o hodnocení rizika dle § 21 a.

Pro splnění povinnosti prokazatelně proškolit zaměstnance a další osoby spolupracující na základě jiné než pracovní smlouvy, nabízíme následující řešení:

Proškolení na opatření podle zákona proti praní špinavých peněz platná pro dané podnikání klienta, včetně teoretického základu. Toto školení obsahem a formou odpovídá požadavkům stanovených zákonem. Po ukončení kurzu obdrží povinná osoba záznam a certifikát o provedeném proškolení.

Prezenční kurz

Obsah kurzu: prezentace AML systému společnosti se závěrečným písemným prozkoušením

Délka kurzu: 4 hodiny

Cena kurzu: 1.800,- + DPH za hodinu

E-learningový kurz

Obsah kurzu: prezentace AML systému společnosti se závěrečným písemným prozkoušením

Délka kurzu: individuálně, je stanoven termín pro dokončení kurzu

Cena kurzu: 82,- + DPH za osobu

 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese info@fgrozvoj.cz.

Kontaktní osoba: Dalibor Jurič, tel: 725 931 311